KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kuaförler Kooperatifi (Kukoop.com) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; “Müşteri” sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve Siz Sayın Müşterilerimizin bizimle paylaşmış olduğu kendinize ait kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel verileriniz, başta kimlik/şirket bilgileri olmak üzere, IP, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri; satın alınan ürün bilgileri, fatura bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya yazılı başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak veri tabanlarımızda ve bulut ortamında tutulmaktadır. Toplanan tüm bilgiler KVKK’nın 11. maddesi gereği bize bilgi@kuaforlerkooperatifi.com adresine mail göndererek, kişisel verilerinizin;

a. işlenip işlenmediğini öğrenme
b. işlenmişse bilgi talep etme
c. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d. yurtiçinde (her türlü resmi kurum ve kuruluş ile bağlı kurum ve kuruluşlar gibi) veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
e. eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
g. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
h. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Kuaförler Kooperatifi (Kukoop.com) için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Saygılarımızla,
Kukoop.com